LUẬT QUANG CHÍNH

Vững pháp lý - chắc thành công


Luật sư thừa kế tại Đồng Nai

21/05/2019 11:39 1100 lần Chuyên mục: Tin tức , Dịch vụ luật sư dân sự , Tư vấn luật dân sự

Mục lục

        Dịch vụ luật sư thừa kế tại Đồng Nai của Luật Gia Vinh chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ lập di chúc, khai nhận di sản thừa kế và giải quyết tranh chấp thừa kế tại Đồng Nai.

I. CÁC HÌNH THỨC THỪA KẾ TẠI ĐỒNG NAI

      Thừa kế nói chung và thừa kế tại Đồng Nai nói riêng gồm hai hình thức: Thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật.

Luật sư thừa kế tại Đồng Nai
Luật sư thừa kế tại Đồng Nai

1. Thừa kế theo di chúc

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. 

1.1. Điều kiện của người lập di chúc tại Đồng Nai

– Người thành niên minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép.

– Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi được lập di chúc. Nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

1.2. Quyền của người lập di chúc tại Đồng Nai

+ Chỉ định, truất quyền hưởng di sản của người thừa kế.

+ Phân định phần di sản cho từng người thừa kế.

+ Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng.

+ Giao nghĩa vụ cho người thừa kế.

+ Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

1.3. Hình thức của di chúc tại Đồng Nai

– Di chúc được lập thành văn bản gồm:

+ Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng;

+ Di chúc bằng văn bản có người làm chứng;

+ Di chúc bằng văn bản có công chứng;

+ Di chúc bằng văn bản có chứng thực.

– Nếu tính mạng một người bị cái chết đe dọa không thể lập di chúc bằng văn bản có thể lập di chúc miệng. Sau 03 tháng, từ thời điểm di chúc miệng người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc mặc nhiên bị hủy.

1.4. Nội dung của di chúc tại Đồng Nai

Nội dung của di chúc tại Đồng Nai nói riêng và theo quy định của pháp luật gồm các nội dung chính sau:

– Ngày, tháng, năm lập di chúc;

– Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc và người được hưởng di sản.

– Di sản để lại và nơi có di sản.

– Ngoài các nội dung này, di chúc có thể có các nội dung khác theo nguyện vọng của người để lại di chúc.

– Một số lưu ý khác về nội dung di chúc như sau:

+ Nội dung di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu.

+ Di chúc phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.

+ Di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc.

+ Người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa.

1.5. Hiệu lực của di chúc tại Đồng Nai

Một văn bản là di chúc xác định có hiệu lực, có giá trị pháp lý như sau:

– Di chúc có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế.

– Di chúc không có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong trường hợp người thừa kế chết trước hoặc cùng thời điểm với người lập di chúc hoặc tổ chức không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

1.6. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

Theo quy định của pháp luật, những người được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật mà không phụ thuộc vào nội dung di chúc bao gồm:

– Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

– Con thành niên mà không có khả năng lao động.

Không áp dụng trường hợp này đối với người từ chối nhận di sản hoặc người không có quyền hưởng di sản theo quy định pháp luật.

2. Thừa kế tại Đồng Nai theo pháp luật

Thừa kế tại Đồng Nai theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế theo quy định của Bộ luật Dân sự.

2.1. Các trường hợp được thừa kế tại Đồng Nai theo pháp luật

– Người để lại di sản chết mà không có di chúc hoặc di chúc không tuân thủ  quy định của pháp luật.

– Người để lại di sản chết có để lại di chúc hợp pháp nhưng người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc cùng thời điểm với người lập di chúc hoặc tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

+ Người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc người đó từ chối nhận di sản.

+ Phần di sản không được định đoạt trong di chúc hoặc có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật.

2.2. Các hàng thừa kế theo pháp luật

Theo quy định của Bộ luật Dân sự hiện hành thì:

– Hàng thừa kế thứ nhất: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.

– Hàng thừa kế thứ hai: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết. Cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại.

– Hàng thừa kế thứ ba: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết. Cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột. Chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Trong mỗi hàng thừa kế thì:

– Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

– Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết hoặc không có quyền, bị truất quyền, từ chối nhận di sản.

3. Trường hợp xác định thừa kế thế vị tại Đồng Nai

– Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống.

– Nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản. Thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.

Tư vấn thừa kế tại Đồng Nai
Tư vấn thừa kế tại Đồng Nai

III. CÁC DỊCH VỤ LUẬT SƯ THỪA KẾ TẠI ĐỒNG NAI CỦA LUẬT GIA VINH

1. Luật sư thừa kế tại Đồng Nai tư vấn pháp luật cho khách hàng

 – Luật sư thừa kế tại Đồng Nai tư vấn và giải đáp mọi vướng mắc của khách hàng tại Đồng Nai về thừa kế, về phân chia tài sản thừa kế theo quy định của pháp luật.

– Luật sư tư vấn về quyền thừa kế của các thành viên trong gia đình tại Đồng Nai

– Luật sư thừa kế tại Đồng Nai tư vấn về hàng thừa kế theo luật tại Đồng Nai

– Luật sư thừa kế tại Đồng Nai tư vấn về thời điểm mở thừa kế tại Đồng Nai theo quy định của pháp luật.

– Luật sư tư vấn và xác định tài sản hợp pháp của người để lại tai sản thừa kế.

– Luật sư thừa kế tại Đồng Nai tư vấn về thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người được thừa kế.

– Luật sư thừa kế tại Đồng Nai tư vấn về thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế tại Đồng Nai.

– Luật sư thừa kế tại Đồng Nai tư vấn xác định người không được quyền hưởng di sản thừa kế theo quy định của pháp luật.

– Luật sư thừa kế tại Đồng Nai tư vấn về thời hiệu thừa kế tại Đồng Nai

– Tư vấn những vấn đề pháp lý khác liên quan đến di chúc, thừa kế theo từng trường hợp cụ thể của khách hàng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Dịch vụ hỗ trợ thủ tục liên quan đến thừa kế của Luật sư thừa kế tại Đồng Nai

– Luật sư tại Đồng Nai hỗ trợ soạn thảo di chúc, làm chứng di chúc và công chứng di chúc cho người lập di chúc tại Đồng Nai.

– Luật sư tại Đồng Nai xem xét giá trị pháp lý, hiệu lực của di chúc đã được lập tại Đồng Nai.

– Luật sư hỗ trợ thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế cho khách hàng bao gồm thừa kế theo di chúc tại Đồng Nai và thừa kế theo pháp luật tại Đồng Nai.

– Luật sư đại diện làm việc với cơ quan nhà nước, các đồng thừa kế để thỏa thuận định đoạt, phân chia di sản thừa kế tại Đồng Nai.

– Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong tranh chấp về thừa kế tại tỉnh Đồng Nai.

– Luật sư hỗ trợ đòi quyền lợi thừa kế theo quy định của pháp luật trong trường hợp bỏ sót đồng thừa kế, giả mạo di chúc để chiếm đoạt tài sản,vv…

– Luật sư hỗ trợ các thủ tục liên quan khác như thực hiện thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất nhận thừa kế tại Đồng Nai, từ chối nhận di sản thừa kế tại Đồng Nai, chuyển nhượng di sản thừa kế tại Đồng Nai, hợp thức hóa di sản thừa kế tại Đồng Nai.

IV. LÝ DO LỰA CHỌN DỊCH VỤ LUẬT SƯ THỪA KẾ TẠI ĐỒNG NAI 

1. Dịch vụ luật sư thừa kế tại Đồng Nai kinh nghiệm, chuyên nghiệp

– Luật Gia Vinh có trên 10 năm kinh nghiệm hỗ trợ khách hàng liên quan đến thừa kế trên địa bàn các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Cần Thơ, Vũng Tàu và nhiều tỉnh thành trên cả nước.

– Đội ngũ luật sư của Luật Gia Vinh gồm các luật sư uy tín tại các đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai dày dặn kinh nghiệm trong giải quyết hồ sơ thừa kế và tranh chấp thừa kế tại Đồng Nai nói riêng, tại Việt Nam nói chung.

2. Luật Gia Vinh luôn có tinh thần trách nhiệm trong vụ việc về thừa kế

– Luật Gia Vinh nhận thấy rằng thừa kế tại Đồng Nai hiện đang có nhu cầu rất lớn, các tranh chấp diễn ra phổ biến và phức tạp.

– Một điểm nữa là tranh chấp thừa kế là tranh chấp mang tính nội bộ gia đình, nếu thực hiện không khéo sẽ mất đi tình cảm giữa các thành viên trong gia đình. Vì vậy ngoài việc đòi quyền lợi, bảo vệ quyền lợi thì việc dung hòa lợi ích, giải quyết bất đồng cũng là một vấn đề luật sư cần có trách nhiệm.

3. Nhiều khách hàng đã sử dụng và hài lòng với dịch vụ luật sư thừa kế tại Đồng Nai 

– Luật Gia Vinh mỗi năm hỗ trợ hàng trăm trường hợp về di chúc, thừa kế. Các khách hàng của Luật Gia Vinh chủ yếu tại thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai, thị xã Long Khánh tỉnh Đồng Nai, huyện Trảng Bom, Vĩnh Cửu và một số huyện khác trên địa bàn tỉnh. Đồng thời Luật Gia Vinh còn hỗ trợ nhiều khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương.

– Luật Gia Vinh nhận được sự hài lòng rất lớn từ khách hàng sử dụng dịch vụ luật sư thừa kế tại Đồng Nai khi giải quyết các vấn đề về di chúc, thừa kế, tranh chấp.

4. Chi phí cho các dịch vụ luật sư thừa kế tại Đồng Nai luôn đảm bảo phù hợp với công sức của luật sư và thấp nhất tại Đồng Nai.

– Luật Gia Vinh nhận thù lao khi cung cấp dịch vụ luật sư thừa kế tại Đồng Nai dựa trên lượng thời gian, công sức của luật sư bỏ ra hỗ trợ cho khách hàng. Luật Gia Vinh không lợi dụng tình cảnh khó khăn của khách hàng hoặc giá trị tài sản của khách hàng mà thu phí luật sư cao, không hợp lý.

– Khách hàng cần luật sư thừa kế tại Đồng Nai hãy yên tâm về chi phí luật sư khi tìm tới Luật Gia Vinh.

5. Luật Gia Vinh xem khách hàng là người thân

– Trong quá trình thực hiện dịch vụ luật sư thừa kế tại Đồng Nai, Luật Gia Vinh không chỉ xem khách hàng là đối tác, là công việc của mình mà còn xem khách hàng như người thân. Các vụ việc của khách hàng được Luật Gia Vinh hỗ trợ hết mình, tận tâm như chính việc của người thân trong gia đình.

– Luật Gia Vinh luôn ưu tiên cho việc hòa giải, thỏa thuận trong các tranh chấp về thừa kế, hạn chế tối xung đột, mâu thuẫn giữa các bên trong tranh chấp để giữ gìn mối quan hệ trong gia đình, giữ gìn truyền thống của người Việt Nam.

Liên hệ Luật sư thừa kế tại Đồng Nai

Hotline: 0905798868 hoặc 0936649686

Email: luatgiavinh@gmail.com

Địa chỉ: D57 đường N4, khu phố 1, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Luật sư thừa kế tại Đồng Nai
5 (100%) 1 vote
Bài viết liên quan
error: Content is protected !!